SD i Kävlinges argument faller platt

mangfald

I ett utspel på SDs Facebook tycker de att ”vi ska sluta med denna förtur för nyanlända och att de ska ställa sig i kö som alla andra”. Alla andra står inte i kö. Vi kan utgå från att det SD refererar till är de sociala lägenheterna som är inskrivna i ägardirektivet i KKB. De sociala lägenheterna som kommunen kan få tillgång till vid behov  används till att lösa en akut boendekris för människor – en kvinna som utsatts för våld i en nära relation eller en familj som blivit vräkt.

En stor andel av dessa sociala lägenheter går mycket riktigt till flyktingar – ensamkommande ungdomar som blivit myndiga och flyktingar som av Migrationsverket skickats till vår kommun. Alltså för att lösa en akut boendekris för människor. Det är kommunen som står på kontraktet, det är inte den enskilde som ”får” lägenheten utan det är kommunen. Det innebär att det inte är permanenta lösningar utan en tillfällig lösning på en akut situation.

Primärt är naturligtvis den enskildes ansvar att lösa sitt boende. De flesta som av olika skäl behöver ett boende har alternativa lösningar. Tonåringen som vill flytta hemifrån kan bo hos föräldrarna ett tag till, den frånskilde mannen eller kvinnan kan kanske bo hos en släkting under en tid. Inte önskvärt, men en lösning. Detta skyddsnät har inte alla människor, speciellt inte flyktingar som kommer från ett annat land, och då måste kommunen hjälpa till. Det är inte bara vår moraliska skyldighet, det är vår juridiska skyldighet.

När en flykting blivit anvisad till vår kommun är det vårt ansvar att lösa boendet. Vi kan tycka vad vi vill om det men det är beslut som fattas över våra huvuden. Vi kan ropa och skrika över ersättningsnivåer som inte är tillräckliga och att antalet som blir anvisade till vår kommun är fler än vi kan hantera MEN det är inte vi som bestämmer i den frågan. Det är till och med så att Migrationsverket kan strunta i att betala de avtalade beloppen utan att vi kan göra någonting. Vi kan inte skicka till kronofogden, vi kan inte skicka faktura, vi kan inte kräva, vi kan bara göra det vi gör, skrika, debattera och göra våra invånare uppmärksamma på fakta.

Vi tar inte emot en enda flykting mer än de som Migrationsverket bestämt att vi ska ta, för vi anser inte att vi har kapacitet att ens ta emot dessa. Det finns med andra ord inget i Kävlinge kommuns nuvarande flyktingsituation som är självvalt, det helt och hållet påtvingat från regeringen via Migrationsverket.

Skulle vi sluta med att låta nyanlända få del av de sociala lägenheterna skulle vi göra skillnad på människor på sätt som vi tycker är väldigt osmakligt. Problemet var de då ska bo, för problemet försvinner inte bara för att vi tar bort förturen för dem, funderar SD uppenbarligen inte på. Deras alternativ verkar vara att vi ska vägra ta emot dem i vår kommun – gärna med kostnaden som argument. Ett argument som faller platt.

För även SD borde vid det här laget vara införstådda med att vägra ta emot anvisade ensamkommande och andra av kostnadsskäl  är kontraproduktivt. Det skulle resultera i viten som kostar oss ännu mer och som kommer att ta resurser från skola och omsorg! När de trots det fortsätter argumentera för ett kommunalt stopp blir det uppenbart att det inte primärt handlar om pengar. De vill helt enkelt inte ha hit människor med annan hudfärg, religion eller kultur. Det är uppenbarligen skillnad på folk och folk i deras värld.

Johan Ericsson
Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge / ordförande tekniska nämnden

Annsofie
Annsofie Thuresson
Vice Ordförande Moderaterna i Kävlinge / ordförande socialnämnden

Fjärrvärme i Kävlinge – ja tack

Kävlinge är en av de orter i Sverige som idag är mest beroende av fossilt bränsle för uppvärmning och varmvatten. Naturgas är ett fossilt bränsle som används i en stor del av Kävlinge och naturgas, som alla andra fossila bränsle, skapar växthusgas. Detta kan knappast vara acceptabelt för framtiden.

Två händelser har nu inträffat som kan skapa helt nya förutsättningar för Kävlinges framtida energiförsörjning och som därmed ger Kävlinge möjlighet att bidra till betydligt lägre utsläpp av koldioxid. Den första är den nya fjärrvärmeledningen som sträcker sig från det nya biobränsleeldade Örtoftaverket till Landskrona. Ledningen går bara några hundra meter norr om Kävlinge tätort. Den andra är byggandet av Kävlinge nya östra centrum, Stationsstaden.

Kävlinge har ingen fjärrvärme idag. Däremot har 285 kommuner i Sverige fjärrvärme. Varför har då nästan alla svenska kommuner fjärrvärme? Ja, framförallt har fjärrvärme skapat förutsättningar för ett hållbarare samhälle. Innan oljekrisen år 1973 värmdes nästan alla byggnader i Sverige av fossilbränsle. Idag har fjärrvärme tagit över som den största enskilda uppvärmningskällan. Fjärrvärme i sin tur använder framförallt två värmekällor, biobränsle och spillvärme. Båda dessa källor anses vara förnybara och har en mycket liten miljöpåverkan.

Fjärrvärme är dessutom en mycket pålitlig energibärare. I det fjärrvärmesystem som fjärrvärmeledningen mellan Örtoftaverket och Landskrona är anslutet till finns ca 40, fyrtio!!, uppvärmningskällor, från Helsingborg i norr till Eslöv i öster och Lund i söder. Och mer än 95 % av värmen i detta system kommer från antingen återvunnen eller förnybar energi. Med andra ord ett både pålitligt och miljöriktigt uppvärmningssystem.

Kävlinge kommun har som målsättning att 100 % av fastighetsenergin i av kommunen eller kommunens fastighetsbolag ägda alternativt förvaltade fastighetsbestånd ska vara förnybar till senast år 2020. Det är en ambitionsnivå som är högt ställd men bra för vår miljö. Kommunen har, tillsammans med KKB, för åren 2016-2018 handlat upp biogas som en uppvärmningskälla. Det är kortsiktigt framgångsrikt men knappast för en längre period. Biogas är idag subventionerad, både på nationell nivå men också i andra nordeuropeiska länder. 
En stor del av den biogas kommunen och KKB köper kommer från dessa nordeuropeiska länder. Subventioneringen kommer knappast att vara för evigt och då kommer biogas som uppvärmningskälla att bli oattraktiv. Detta har redan en del av våra större energibolag i Sverige insett och man har därför lagt ned många biogasprojekt. Den biogas som finns bör användas där den gör mest nytta, och det är inte i uppvärmningsändamål. Detta är de allra flesta energiexperter ense om. Biogas är således knappast morgondagens lösning för uppvärmning.

I inledningen nämnde jag Stationsstaden. Detta är ett område i centrala Kävlinge som kommer att ta form de närmsta 10-15 åren. Ett område där 3.000 – 4.000 människor kommer att bo, där många verksamheter kommer att etableras och där sannolikt både ett nytt kommunhus och ett nytt badhus kommer att byggas. Även om byggnader blir mer och mer energisnåla kommer de att behöva värmas upp. Vad finns då för reella alternativ? Ja, E.ON kan ju fortsätta bygga ut naturgasnätet. Fossilt bränsle. Eller så kan man pröva med geotermiska lösningar. Geotermiprojekt har knappast hittills varit framgångsprojekt, vare sig för E.ON i Malmö eller Kraftringen (Lunds Energi) i Lund. Många hundra miljoner har hamnat rakt ned i det geotermiska slukhålet. Till ingen nytta.

Återstår då fjärrvärme. Ledningen mellan Örtoftaverket och Landskrona ligger inte långt från Stationsstaden. Att koppla på Stationsstaden på det redan befintliga fjärrvärmesystemet är därför det enda rationella, ekonomiskt försvarbara och miljömässigt riktiga.

Att ansluta Stationsstaden kräver investeringar. Investeringar som kommunen självklart inte skall göra. Det skall göras av marknadsaktörerna. Men för detta krävs att investeringarna är ekonomiskt försvarbara. Energiinvesteringar är alltid långsiktiga och kloka investeringar år också lönsamma, d v s långsiktigt lönsamma.

En så stor investering som det kommer att vara fråga om kräver också att marknadsaktörerna får tillgång till Kävlinges övriga byggnadsbestånd. Bostadsrättsföreningar, hyreshus o.s.v. Efterfrågan finns. Som politiker måste vi därför ge aktörerna möjlighet att utveckla Kävlinges värmemarknad. Det gör vi genom att ge aktörerna möjlighet att på ett rättvist sätt komma in på marknaden.

Den Moderata gruppen i Kävlinge har beslutat att man ska verka för att fjärrvärmeaktörerna får samma möjlighet som andra värmeaktörer att erbjuda försörjning med fjärrvärme i Kävlinge. Jag som styrelseordförande i KKB Fastigheter AB och KKL Fastigheter AB kommer att verka i denna riktning för dessa bolag.

Jag är av den förhoppningen att även andra politiska partier är av samma uppfattning som vi Moderater. På så sätt kan vi bidra till ett hållbarare samhälle. Ett snyggt och tryggt Kävlinge, helt enkelt.

Håkan Hagström liten
Håkan Hagström
Styrelseordförande – KKB Fastigheter AB:s och KKL Fastigheter AB