Rapport från arbetsstämman

Den 12-15 oktober har moderaterna haft arbetsstämma där politiken som ska drivas och genomföras efter valet 2018 sattes. Tonen på stämman sattes direkt med ett framåtriktat rakt och positivt inledningstal av vår partiledare Ulf Kristersson. Detta genomsyrade sedan allt. Förhandlingar, debatt och beslut. Pragmatism, framåtanda och hoppfullhet. Något som blev ännu tydligare i Ulfs tal på lördagen. Vi ägnar oss åt politik, åt att säga som det är, både positivt och negativt, och att alltid ha lösningar på den problematik Sverige har på riksplan, i regioner och i kommunerna.

Besluten som togs? Det var många och ni kan läsa om dem på moderaterna.se – här några axplock:

Skola och utbildning
Vi har bra skolor i Sverige, men vi måste bli bättre. En central punkt är att öka kunskap hos eleverna. Detta görs bland annat genom fler undervisningstimmar, mer rörelse och ordning och reda.

M är för ordningsbetyg, att utreda tre-termins-systemet för införande i Sverige. Vi vill också se skolplikt upp till 18 år för de som inte nått behörighet till gymnasiet. Detta är mycket viktigt. Behörighet till gymnasiet och genomgången utbildning är nyckel till att inte hamna i utanförskap. M vill också skapa en ny skolform, yrkesskola för främst våra nyanlända men även andra som denna form passar för – och denna skolform är från 16 år.

En särskild skrivning och särskola kompletterade propositionen om skola, där det trycktes på kunskapskraven även i denna skolform. Det är inte skolformen utan förmågan som ska sätta begräsningarna

Vi fick en stund med moderaternas nya talesperson i utbildningsfrågor, Erik Bengtzboe. Är ni nyfikna kan ni gå in på vår Facebook och lyssna in Eriks reflektioner.

Lag och ordning
Den stora debattfrågan här var nationellt förbud mot tiggeri. Det som beslutades var att, efter utredning, införa det. Något vi behöver följa noga på kommunal nivå.

Förslaget om kommunala poliser klubbades inte igenom, utan avslogs. Det som istället beslutades var om kommunala ordningsvakter och utökade befogenheter för dem. Kameraövervakning på utsatta bostadsområden och att polisen ska få ha just kameraövervakning på brottsutsatta platser utan tillstånd gick också igenom.

Straffrabatten för 18–21 åringar tas bort och generellt skärpta straff för brott klubbades. 10 000 mer polisanställda fram till 2025 har vi redan sett i moderaternas budget, men det gick också igenom utan diskussion på arbetsstämman.

Jobb, arbetsmarknad och företagande
Stor fokus i besluten ligger i att minska utanförskapet och att alla som kan ska jobba. Därför så antogs förslag som att bidragstak ska sättas för hur många bidrag ett hushåll kan få samtidigt, sänkta tak i a-kassa och bortre gräns för a-kassa/aktivitetsstöd efter 3 år.

Arbetsförmedling ersätts med jobbcenter med ett smalare uppdrag, sänkt skatt för pensionärer men också nytt jobbskatteavdrag så att en normalinkomsttagare får 500 kr mer i månaden.

M vill se inträdesjobb med lägre ingångslön och slopad arbetsgivaravgift i tre år så att fler kan lära jobbet på jobbet. Turordningsreglerna ska ändras till att i högre grad baseras på kompetens och inte strikt ”sist in först ut”.

Även höjt tak för rut-tjänster antogs där fler tjänster ingår och taket är 75000 kr.

Vi fick även en stund med Anna Jähnke, som är kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad i Helsingborg. Är ni nyfikna på vad hon tycker om besluten så se intervjun på vår Facebook-sida.

Tillväxt i hela Sverige
Fokus på infrastruktur och satsningar var tydlig. Både tåg, elvägar och flyg debatterades. Ökad hastighet på motorvägarna till 130 km/h klubbades.

Inom bostadsdelen så var fokus mycket på att stärka individens rätt till att bygga, bygga om och förenkla regelverket. Att förstärka översiktsplaneringen och begränsa detaljplanekravet är en del. Att begränsa tidsåtgången vid överklagande en annan. En reform av strandskyddet behövs och länsstyrelsens rätt att ompröva kommunernas beslut om dispens tas bort.

Ökad yta för Attefallshus, förenklat regelverk vid uthyrning, både av rum i egna bostaden och andrahand. M vill se över både nuvarande hyresreglering och att en friare hyressättning vid nybyggnation utreds. Digitalisering var i fokus och utbyggnad av bredband.

En annan del som också blivit en nyckeldel är miljöpolitiken. Maria Malmer Stenergard är ny talesperson inom detta område och hon uttryckte det väl i att en miljö- och klimatpolitik som levererar faktiskt resultat med bas i moderata grundvärde som äganderätt, marknadsekonomi, och internationell samverkan. Varje skattekrona som läggs ska också leverera största möjliga miljöeffekt. Ordning och reda ska gälla även i klimatpolitiken. Se gärna vår intervju med Maria på vår Facebooksida!

Vård och omsorg
Fokus inom sjukvården är att återinföra kömiljard för att på så sätt öka tillgängligheten. Den högspecialiserade vården ses över och fokus i resurser och organisation är primärvården. Den problematik inom primärvården som är just nu ger effekter genom hela vårdkedjan och detta har moderaterna fokus på och är det som ska förbättras och ändras.

Även psykiatrin och barns och ungdomars ökade ohälsa var i fokus med satsningar inom detta område.

Inom socialtjänsten vill m se nya karriärstegar för socialsekreterare, förenkling av biståndsbedömning oh skärpta straff för angrepp av socialsekreterare i deras myndighetsutövning. M vill också införa nationella kvalitetskrav inom socialtjänsten.

För äldre ser vi fokus på måltid och måltidslyft, för förenklad biståndsbedömning även här samt nationella kvalitetskrav.

Migration
Inom migration ligger fokus på krav och ansvar. Samhällskunskap och språktest för medborgarskap, tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel som permanentas vid egenförsörjning. Även i anhörighetsinvandringen sker skärpta försörjningskrav och bygga på jobbinkomster.

En direktavvisning av asylsökande till annat säkert land ska kunna ske i krislägen och asylsökande ska vara tvungna att bo på migrationsverkets asylboende. Det ska göras fler inre utlänningskontroller och att förvarstagande av personer som ska utvisas oftare ska ske.

Ja och den stora diskussionen – M vill att EU på sikt tar emot bara kvotflyktingar och att asylsökande ska göras utanför EU.

Försvar
Moderaterna vill stärka försvaret och i princip dubbla anslaget till att omfatta 2% av BNP inom 10 år.

En stor diskussion skedde kring värnplikten – och moderaterna klubbade att vi är för att i regeringsställning bibehålla den aktiverade värnplikten.

Det tydliggjordes också att moderaterna tillsammans med övriga alliansen ska driva frågan om ett snabbt svenskt NATOmedlemskap.

Sammanfattningsvis:
En positiv, pragmatisk och fokuserad stämma där det är tydligt att moderaterna står för framåtanda, hoppfullhet, ordning och reda och för att stärka kärnuppdraget. Detta genomsyrar vårt parti just nu och detta är det vi tar med oss i vårt arbete i Kävlinge.

Johan Ericsson, Pia Almström, Annsofie Thuresson

Kävlingemoderaterna satte avtryck på förbundsstämman

Den 22 april höll Skåneförbundet sin förbundsstämma. Kävlingemoderaternas ombud var Kjell-Arne Ohlsson (styrelseledamot), Johan Ericsson (ordförande) samt Annsofie Thuresson (vice ordförande). Boriana Åberg, vår riksdagskvinna, var med som engagerad observatör. Kävlinge MUF visade också framfötterna som ombud för MUF Skåne.

Det viktigaste var innehållet i skåneprogrammet – ett program som sätter moderaternas inriktning till valet 2018. Områdena som debatterades var Skola och undervisning, samhällsbyggnad, Integration och arbete, ett grönare och starkare Skåne, ett tryggare Skåne, äldrepolitik, ett friskare Skåne och kultur i Skåne. Till detta låg också ett antal motioner att behandla.

Debatten var livlig och intensiv. Stora delar togs med jämkningar. Från Kävlingemoderaterna var Boriana Åberg uppe och debatterade för ”ett tryggande Skåne” med tydliggörande om bland annat kommunpoliser. Just delen om ett tryggare Skåne återremitterades dock till förbundsstyrelsen. Detta för att göra både redaktionella förändringar och förtydligande. Ett tryggare Skåne kommer därför att behandlas på ett senare förbundsråd.

Annsofie Thuresson, vice ordförande Kävlingemoderaterna, var föredragande för äldrepolitiksdelen. Annsofie tydliggjorde att det viktigaste är kvalitet och att vi inte ska prata om att införa ett vinsttak utan vi ska prata om att införa ett kvalitetsgolv i våra verksamheter. Något Kävlinge, som Sveriges kvalitetskommun, ställer sig fullt bakom.

När det kom till motionerna så tog Johan Ericsson, ordförande Kävlingemoderaterna, ordet och tog tydlig ställning i att en målsättning för bredbandsutbyggnad måste vara 100 %, något som bifölls av stämman. Johan yrkade också bifall till motion 2, som behandlade en grundlagsstadgad begränsning av marginalskatten. Något som förbundsstyrelsen avslagit i sitt beslut men efter välformulerad debatt av bland annat Johan och Boriana Åberg bifölls av stämman.

Förbundsstämman förrättade också ett antal val. Pia Almström valdes till ombud till arbetsstämman, Annsofie Thuresson valdes till vice ordförande i moderata kvinnor i Skåne och ersättare till arbetsstämman och Johan Ericsson valdes till ledamot i valberedningen för förbundsstyrelsen.

Så resultatet? Ett Skåneprogram är tagit, en del redaktionella ändringar ska göras, men inriktningen är klar. Vi har fått vägen utstakad och nu tar vi nästa steg till att måla Skåne blått och vinna valet 2018.

Johan Ericsson – ordförande Kävlingemoderaterna
Annsofie Thuressonvice ordförande Kävlingemoderaterna
Kjell-Arne Ohlsson ledamot Kävlingemoderaterna
Boriana Åberg – ledamot Kävlingemoderaterna – riksdagsledamot

Tillfälliga lösningar är just tillfälliga

En av de stora debatterna som just nu pågår på både kommunal och riksnivå är hur ansvaret ligger för etablering av våra nyanlända, ersättning samt bostadskrisen ut i kommunerna som försvårar enormt etableringen och integrationen.

När en nyanländ person eller familj blivit anvisad till vår kommun är det vårt ansvar att lösa boendet. Vi kan tycka vad vi vill om det men det är beslut som fattas över våra huvuden. Vi kan ropa och skrika över ersättningsnivåer som inte är tillräckliga och att antalet som blir anvisade till vår kommun är fler än vi kan hantera MEN det är inte vi som bestämmer i den frågan.

Idag har vi en lång bostadskö till våra lägenheter – och kommunen har i denna kö rätt till några lägenheter av sociala skäl – och en stor andel av dessa sociala lägenheter går till nyanlända – ensamkommande ungdomar som blivit myndiga och flyktingar som av Migrationsverket skickats till vår kommun. Alltså för att lösa en akut boendekris för människor.
Det är kommunen som står på kontraktet, det är inte den enskilde som ”får” lägenheten utan det är kommunen. Det innebär att det inte är permanenta lösningar utan en tillfällig lösning på en akut situation. Men detta räcker inte. Därför försöker vi finna andra tillfälliga lösningar också. Värdshuset är en sådan. Det är ett tillfälligt boende för ensamstående nyanlända som mer eller mindre är i ”vandrarhemsform”. Ett tak över huvudet, säng, toalett, kök och nära till station, lärcentrum och den service som behövs. En rimlig tillfällig lösning.

Men låt oss vara tydliga – Moderaterna vill inte se inhumana och segregerande tillfälliga lösningar som exempelvis baracker, tält eller för den delen att köpa villor eller lägenheter till nyanlända. Detta kommer vi aldrig att stå bakom eller föra fram. Tillfälliga lösningar som värdshuset är acceptabelt. Baracker är inte!

Vi menar att systemet som regeringen och migrationsverket tagit fram är helt fel. Vi tar inte emot en enda flykting mer än de som Migrationsverket bestämt att vi ska ta, för vi anser inte att vi har kapacitet att ens ta emot dessa. Det finns med andra ord inget i Kävlinge kommuns nuvarande flyktingsituation som är självvalt, det helt och hållet påtvingat från regeringen via Migrationsverket.
Regeringen måste själva ta sitt ansvar och inte skjuta över det på kommunen. Vår gräns är nådd för länge sedan. Vi ska inte behöva ens fundera på tillfälliga lösningar som inte är bra för varken individen, integrationen eller samhället – men det struntar regeringen helt i.

Men nu ser situationen ut såhär och moderaterna ser att kommunen ska tillfälligt stötta och samtidigt ställa krav på den nyanlända. En nyanländ får etableringsstöd i två år från regeringen. Under dessa två åren hjälper vi till med ett tillfälligt boende och under tiden får den enskilde ställa sig i bostadskö och hitta en mer permanent boendelösning. Kommunen ställer krav på SFI-utbildning, samhällsintroduktion, ja den utbildning som krävs för att en person ska vara självförsörjande efter de två åren med etableringsstöd och därmed klarar av sitt levene och boende själv. Vi tror på individens förmåga att skapa sin framtid.

 

patrik bengtsson

Patrik Bengtsson
Vice Ordförande Bildingsnämnden

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge

Annsofie2

Annsofie Thuresson
Ordförande Socialnämnden

 

 

 

SD i Kävlinges argument faller platt

mangfald

I ett utspel på SDs Facebook tycker de att ”vi ska sluta med denna förtur för nyanlända och att de ska ställa sig i kö som alla andra”. Alla andra står inte i kö. Vi kan utgå från att det SD refererar till är de sociala lägenheterna som är inskrivna i ägardirektivet i KKB. De sociala lägenheterna som kommunen kan få tillgång till vid behov  används till att lösa en akut boendekris för människor – en kvinna som utsatts för våld i en nära relation eller en familj som blivit vräkt.

En stor andel av dessa sociala lägenheter går mycket riktigt till flyktingar – ensamkommande ungdomar som blivit myndiga och flyktingar som av Migrationsverket skickats till vår kommun. Alltså för att lösa en akut boendekris för människor. Det är kommunen som står på kontraktet, det är inte den enskilde som ”får” lägenheten utan det är kommunen. Det innebär att det inte är permanenta lösningar utan en tillfällig lösning på en akut situation.

Primärt är naturligtvis den enskildes ansvar att lösa sitt boende. De flesta som av olika skäl behöver ett boende har alternativa lösningar. Tonåringen som vill flytta hemifrån kan bo hos föräldrarna ett tag till, den frånskilde mannen eller kvinnan kan kanske bo hos en släkting under en tid. Inte önskvärt, men en lösning. Detta skyddsnät har inte alla människor, speciellt inte flyktingar som kommer från ett annat land, och då måste kommunen hjälpa till. Det är inte bara vår moraliska skyldighet, det är vår juridiska skyldighet.

När en flykting blivit anvisad till vår kommun är det vårt ansvar att lösa boendet. Vi kan tycka vad vi vill om det men det är beslut som fattas över våra huvuden. Vi kan ropa och skrika över ersättningsnivåer som inte är tillräckliga och att antalet som blir anvisade till vår kommun är fler än vi kan hantera MEN det är inte vi som bestämmer i den frågan. Det är till och med så att Migrationsverket kan strunta i att betala de avtalade beloppen utan att vi kan göra någonting. Vi kan inte skicka till kronofogden, vi kan inte skicka faktura, vi kan inte kräva, vi kan bara göra det vi gör, skrika, debattera och göra våra invånare uppmärksamma på fakta.

Vi tar inte emot en enda flykting mer än de som Migrationsverket bestämt att vi ska ta, för vi anser inte att vi har kapacitet att ens ta emot dessa. Det finns med andra ord inget i Kävlinge kommuns nuvarande flyktingsituation som är självvalt, det helt och hållet påtvingat från regeringen via Migrationsverket.

Skulle vi sluta med att låta nyanlända få del av de sociala lägenheterna skulle vi göra skillnad på människor på sätt som vi tycker är väldigt osmakligt. Problemet var de då ska bo, för problemet försvinner inte bara för att vi tar bort förturen för dem, funderar SD uppenbarligen inte på. Deras alternativ verkar vara att vi ska vägra ta emot dem i vår kommun – gärna med kostnaden som argument. Ett argument som faller platt.

För även SD borde vid det här laget vara införstådda med att vägra ta emot anvisade ensamkommande och andra av kostnadsskäl  är kontraproduktivt. Det skulle resultera i viten som kostar oss ännu mer och som kommer att ta resurser från skola och omsorg! När de trots det fortsätter argumentera för ett kommunalt stopp blir det uppenbart att det inte primärt handlar om pengar. De vill helt enkelt inte ha hit människor med annan hudfärg, religion eller kultur. Det är uppenbarligen skillnad på folk och folk i deras värld.

Johan Ericsson
Johan Ericsson
Ordförande Moderaterna i Kävlinge / ordförande tekniska nämnden

Annsofie
Annsofie Thuresson
Vice Ordförande Moderaterna i Kävlinge / ordförande socialnämnden

Pressmeddelande – Patrik Bengtsson föreslås som ny vice ordförande

Den moderata valberedningen har presenterat sitt förslag till ersättare efter Leif Skytte som flyttar från kommunen och därmed lämnar samtliga uppdrag den 1 september.
Partigruppens val sker vid gruppmöte den 29 augusti, formella val sker därefter vid kommunfullmäktiges möte den 12 september.

Patrik Bengtsson föreslås till uppdraget som vice ordförande i bildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.
Patrik är 41 år två-barns far bosatt i Kävlinge. Patrik har under föregående mandatperiod suttit som ersättare i bildningsnämnden och efter valet 2014 har Patrik varit ledamot av bildningsnämnden.

”Jag är stolt över förtroendet jag fått och det arbete som görs i organisationen dagligen. Alla våra mätningar pekar på ett ständigt förbättrat resultat både vad det gäller betyg och mål men också vad det gäller nöjdhet från elever och föräldrar. Men det betyder inte att vi är nöjda, arbetet går vidare” säger Patrik Bengtsson.

Vid frågor och kommentarer:  

Boriana kampanj 3
Valberedningens ordförande

Boriana Åberg  0708-18 28 37

 

patrik bengtsson
Föreslagen ny vice ordförande i Bildningsnämnden samt ersättare kommunstyrelse

Patrik Bengtsson  0704-537050

Läs mer på www.moderat.se/kavlinge

Politikutveckling i pågår!

Som politiskt parti får man aldrig stå stilla – vare sig det är riksdag, region eller i kommunpolitiken. Moderaterna i Kävlinge håller just nu för fullt på med politikutveckling. Vi har ett kommunpolitiskt program som du hittar här. Programmet beskriver hur vår politik i Kävlinge kommun. Men de utmaningar vi hade för 4 år sedan när vi arbetade fram nuvarande program är inte detsamma vi har idag och därför uppdaterar och utvecklar vi nu vår politik i Kävlinge.

Så hur gör vi? Startpunkten var ett politiskt forum i april, en dag då alla medlemmar är välkomna. Vi startade med att gå igenom nuvarande program. Efter detta tog vi nästa steg och i samtalsgrupper kring olika ämne diskuterade och tog fram massor med idéer vad vi vill se Kävlinge kommun 2025. Utifrån dessa diskussioner bildade vi fem arbetsgrupper som arbetar inom olika område. Alla medlemmar är välkomna att vara med om man vill i en eller så många grupper man vill. Arbetsgrupperna träffas nu från juni fram till september och diskuterar vidare utifrån det som togs fram på politiskt forum.

forum april 16 2 forum april 16
I september sammanfattar vi arbetsgruppernas arbete då föreningens styrelse samt ledamöterna i kommunstyrelsen träffas. Ett utkast görs och den 12 november bjuds alla medlemmar in igen för att få en genomgång av utkastet. Denna dag ska vi diskutera, prioritera, ta bort och lägga till. Vad hör hemma i programmet och vad är egentligen något som mer hör hemma i ett valprogram?
När det politiska forumet är klart kvarstår arbetet med att sammanställa allt i ett uppdaterat kommunpolitiskt program som sedan tas upp på årsmötet 2017 och förhoppningsvis beslutas om.

Thomas, Sofia

Har du tankar kring hur kommunen ska utvecklas? Du är välkommen att ge dina tankar till vårt program. Hur du gör det – se vår hemsida.

Har du moderata värderingar? Välkommen som medlem, det är enkelt – swisha 100 kr till 1233360070 och skriv ditt namn och personnummer – klart! Lägg gärna ett mail till oss på kavlinge@moderat.se så kontaktar vår medlemsansvarige dig.

Men, varför arbetar vi på detta sätt? Jo, politikutveckling är centralt – det är så vi för vår politik och kommunen framåt. Genom att ha en vision för kommunen är vi också väl förberedda för valrörelsen 2018 och det valprogram som ni då kommer att se. Moderaterna i Kävlinge är kommunens största parti och det är vi som leder och driver utvecklingen och förbättringen i hela kommunen – och det tänker vi fortsätta göra.

Johan Ericsson
Johan Ericsson

ordförande, Moderaterna i Kävlinge

Annsofie
Annsofie Thuresson

vice ordförande, Moderaterna i Kävlinge

Reflektioner kring Almedalen 2016

Almedalen 2016Anna Tal Almedalen 2016Almedalen 2 2016

Så var veckan slut, ja, dryga veckan. Veckan då, vi mitt i sommaren, får politiska utspel och tidningarna är fulla med analyser och debatter. Almedalsveckan är unik – en möjlighet att skapa nya kontakter, att få inspiration och att, under informella former, träffa politiker från riks och regering, region och kommun såväl som företagare, föreningar, media och lobbyister.

I lördags var det moderaternas dag – och under dagen kom nya besked inom framförallt två område. Integration och krafttag mot sexuellt ofredande.

Beskeden kring integration var att införa ett bidragstak för stärkt arbetslinje, ansträngningar för att lära sig svenska krävs för att få permanent uppehållstillstånd, förstärkt samhällsorientering för nyanlända samt att aktivitetskravet i försörjningsstödet bör omfatta fler. Vissa delar av det Anna presenterade ligger helt i linje med det som vi i Kävlingemoderaterna beslutade om på vårt årsmöte i våras (kavlingemoderaterna.se/2016/03/rapport-fran-kavlingemoderaternas-arsmote). Trots detta beslut är det inte det inte självklart att vi kan genomföra det vi beslutat eftersom vi måste ta hänsyn till de andra partierna i kvintetten. Med centrala förslag i ryggen ökar möjligheterna att kunna genomföra förslagen och ger styrka i diskussionerna med samarbetspartierna. När alliansen tar över efter nästa val, med Anna som statsminister, finns det stora möjligheter att dessa förslag dessutom blir beslut på nationell nivå.

I sitt tal talade Anna bra och engagerat och hon föreslog också krafttag mot sexuellt ofredande. Bland annat genom en ny brottsrubricering – grovt sexuellt ofredande. Detta för att ge möjlighet för domstolarna att välja en rubricering, och påföljd, mellan sexuellt ofredande och våldtäkt. Straffvärdet ska enligt förslaget starta på nio månader vilket också ger möjlighet att utvisa en dömd förövare som inte är svensk medborgare.

Sammanfattningsvis gjorde Anna gjorde bra ifrån sig i Almedalen, både i sitt tal på scenen och alla de direktsända intervjuer, både före och efter sitt tal, hon gav under moderaternas dag.
Vi kan verkligen vara stolta över vår partiledare, Sveriges nästa statsminister.

Johan Ericsson

Johan Ericsson
Ordf Kävlingemoderaterna

Annsofie

Annsofie Thuresson
Vice ordf Kävlingemoderaterna

Hela kommunen ska växa

Det kan inte nog många gånger påpekas hur viktigt det är att kommunen växer och ökar sitt invånarantal. Utan en ökande befolkning kommer resurserna till vår offentliga verksamhet att i praktiken minska, bland annat som en följd av en ökande äldre befolkning men även ökade krav och önskemål från andra åldersgrupper.

En förutsättning för att vi ska bli fler är att det finns bostäder till dessa nya Kävlingebor. Byggande har kommit igång i kommunen. I Kävlinge bygger KKB drygt 100 nya bostäder på den så kallade Cirkustomten, det rivs för fullt på gamla Scan-områden för att förbereda för runt 1500 bostäder i Stationsstaden. Det skissas på att exploatera Solanum-området så att det kan byggas en hel del bostäder där också. Det är troligt att Pågatågsstationen i Furulund kommer att öka intresset för att bygga bostäder även där.

I de västra delarna ser det inte lika ljust ut. Vi moderater har varit positiva till flera förslag både öster och väster om E6:an men vi har av olika skäl inte fått med oss en majoritet i fullmäktige. Det har handlat om bevarande av jordbruksmark, alternativa användningsområden av marken och om hänsyn till de som redan bor där. Var för sig kanske rimliga synpunkter men summerat blir det svårt att få till något byggande alls.

Varje ny invånare genererar skattemedel till hela kommunen. Det spelar ingen roll om de bosätter sig i de östra eller västra delarna, om de bosätter sig i tätorterna eller på landsbygden. Det som däremot påverkas är närheten till kommunal, och privat, service. En förbättrad kollektivtrafik bygger på att det finns ett befolkningsunderlag för detta. Etablering av t.ex. badhus, återvinningscentraler mm kommer att ske där det bor flest människor. Närbutiker kommer sannolikt inte att öppnas på orter som inte har det idag, om orten inte växer.

Moderaterna i Kävlinge vill att hela kommunen ska utvecklas. Vi vill att det ska byggas bostäder även i de västra delarna. Vi vill att kommunen uttalar sin vilja att det i framtiden ska bli bostäder på det gamla kärnkraftsområdet när rivningen är avslutad. Området, Barsebäcks Sjöstad, skulle fullt utbyggt kunna bestå av 3000 bostäder. Det betyder i storleksordningen 7000 invånare. Så många människor kommer att resultera i ett rejält ökat underlag för kollektivtrafik, och annan offentlig service, inte bara i sjöstaden utan även för byarna väster om E6:an och stora delar av Löddeköpinge. Det skulle balansera den befolkningspolarisering österut inom kommunen, som sker nu med stora projekt i Kävlinge/Furulund och bara små i de västra delarna.

Marken är redan ianspråktagen, det är ingen åkermark eller orörd kuststräcka som vi pratar om. Det är det bästa läget man kan tänka sig. Den stora haken är att det inte är Kävlinge kommun som äger marken. Det är naturligtvis upp till ägaren att själv välja vad man vill göra med marken, men utan en tydlig viljeinriktning från kommunen minskar intresset från markägaren att bygga bostäder eller att sälja marken till någon som vill.

Vi Moderaterna är de enda som driver detta. Andra partier i kommunen vill att det ska byggas forskningsanläggningar eller hoppas på någon form av tung industri. Inget av dessa förslag skulle gynna kommuninvånarna lika mycket som ett bostadsområde, eller snarare en ny stad, skulle göra.

Med småbåtshamn, hotell och restauranger skulle Barsebäcks Sjöstad kunna generera turistintäkter som gynnar nya och redan etablerade företagare. Konferenser, bad, shopping, och golf, med boende alldeles intill Öresund.

Detta är ett alldeles för bra område för att användas till industriändamål. Visst kommer det att kosta att bo där, det kan man nog räkna med. Alla kommer inte att ha råd med en lägenhet eller annat boende där, men det kommer att skapa flyttkedjor inom kommunen som frigör andra bostäder i kommunen. Det kommer att generera nya kommuninvånare från andra kommuner. Även välbeställda människor från andra kommuner genererar skatteintäkter till vår kommun om de flyttar hit.

Johan Ericsson Johan Ericsson

Hur får vi igång byggandet av hyresrätter?

Jag anser att det är bra att vi i Kävlinge har ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. Bolaget kan hjälpa kommunen i samhällsbyggandet. Vi kan styra bolaget att bygga nya bostäder där vi vill att det ska byggas och vad vi vill ska byggas. Detta är till gagn för kommunens utveckling, även om det ur ett moderat perspektiv, rent ideologiskt är tveksamt om en kommun faktiskt ska äga ett bostadsbolag.

Vårt bolag, KKB, har en helt dominerande ställning på hyresmarknaden i kommunen och det är inte bra. Vi behöver få i fler aktörer för att få konkurrens på marknaden och få igång bostadsbyggandet.  Enligt KKB:s vd kan man bygga runt 60 nya lägenheter om året utan att äventyra företagets ekonomi. Det är ungefär, siffermässigt, jämförbart med Malmö och MKB. Tio gånger större stad, tio gånger fler lägenheter och förra året byggde man 500 nya lägenheter. Men vi vet att detta räcker inte, vi behöver mer hyresrätter i kommunen, och det nu.

Problemet med att få in nya större aktörer ligger i att det krävs en viss volym för att en ny aktör ska få ekonomi i sin etablering på orten. Varför? För att kunna etablera områdeskontor på orten och anställa personal för underhåll krävs som sagt att volymen av lägenheter är tillräckligt stor. Ett företag kan inte etablera sig med 60 lägenheter som bas – det handlar istället om flera hundra lägenheter. Att bygga detta har även ett privat bolag svårt att mäkta med att bygga på kort tid.

I fler kommuner har man sålt av delar av det kommunala bolagets bestånd till en intressent som samtidigt förbundit sig att inom en viss tid bygga ett antal nya lägenheter.

Vi som är med i den strategiska beredningen (vilket är representanter från alla partier i kommunfullmäktige) i kommunen har fått lyssna på Eslövs erfarenheter, där gjort precis detta. Några av oss har också fått träffa ett par företag som är intresserade av att etablera sig på Kävlingemarknaden på dessa premisser. Om KKB säljer runt 500-600 lägenheter till en väletablerad aktör så förbinder de sig att bygga 300-400 ytterligare lägenheter. Försäljningen skulle dessutom generera kapital till KKB som skulle möjliggöra att bolaget kan bygga mer än de 60 lägenheterna per år.

Vi behöver fler bostäder i kommunen, alla typer av bostäder. Att bygga 60 hyresrätter per år räcker definitivt inte – vi måste hitta sätt att bygga mer. Att få in en aktör som kan etablera sig och komplettera KKB samtidigt som KKB frigör kapital för mer byggande tycker jag låter intressant och något som vi moderater tillsammans med övriga partier i kvintetten bör titta närmare på.

Frågan är vad oppositionen har för lösningar för att få igång byggandet?

Johan Ericsson  – Johan Ericsson

Rapport från Kävlingemoderaternas årsmöte

årsmöte 2016-2   årsmötet 2016

Den 7 mars hade Kävlingemoderaterna sitt årsmöte. Ett aktivt, engagerat och debattintensivt möte.

Vi startade med mat och en föreläsning med Fredrik ”Figge” Johansson som berättade om den politiska utvecklingen det senaste året och hans tankar inför framtiden.
Fredrik Johansson ÅR2016

Sedan upptogs mötet och 6 motioner behandlades. Motioner som berörde område som integration, eventstrategi, attraktiviteten kring kustzonen, fritt skolval och en bättre skola.

Alexandra och Nelly, två av våra medlemmar som är aktiva i MSU hade lämnat in en välskriven och bra motion kring en bättre skola. En motion som handlade om integration, elevdemokrati och ohälsa. Moderaterna i Kävlinge ställde oss bakom att vi ska vara skolans röst, mentorer i skolan och en förbättrad elevdemokrati. Mycket av det som framfördes kring ohälsa är mycket bra tankar som vi nu tar med oss in i det fortsatta politiska arbetet. Det är oerhört roligt och berikande att få in dessa motioner från skolungdomar.

En annan motion handlade om integration om nyanlända, som breddades något, men antogs i sin helhet. Här tog Moderaterna i Kävlinge beslut om helheten kring integrationen. Vi tog tydlig ställning mot tillfälliga, låg-kvalitet bygge som exempelvis paviljongboende. Istället vill Moderaterna i Kävlinge se ett ökat byggande, en jämn placering av nyanlända över hela kommunen i permanenta bostäder. Motionen beskrev också en utbildningsmodell, praktik, samarbete och fler kontaktytor.

Vi valde också Moderaterna i Kävlinges styrelse 2016. Johan Ericsson omvaldes som ordförande, Annsofie Thuresson nyvaldes som vice ordförande. Boriana Åberg och Christian Lindblom omvaldes som ledamöter samt Johan Andersson, Patrik Bengtsson och Kjell-Arne Ohlsson nyvaldes som ledamöter. Pia Almström är i sin roll som KSO in-adjungerad i styrelsen. Anders Lindvall, gruppledare och Caroline Kjellander MUF är självskrivna ledamöter.

Vill du veta mer kan du kan läsa motionerna och yttrandena i sin helhet på vår hemsida. Årsmötet var startmötet för vårt politiska utvecklingsarbete. Nästa steg är den 9 april då vi har politiskt forum och kommer ägna dagen åt föreläsning och politiskt utvecklingsarbete.

Moderaterna i Kävlinge lovar fortsatt framgång för hela kommunen.

Annsofie  Annsofie Thuresson