Öppna jämförelse för stöd till funktionshindrade – Kävlinge levererar!

Idag, den 21 maj, släppte socialstyrelsen sina öppna jämförelser inom området för ”stöd till funktionshindrade”. Ser vi på Kävlinge kommuns resultat är det mycket gott. Vi har förbättrat oss på en rad punkter och vi ligger över riket i trygghet och säkerhet.

Det är enbart 40% av landets kommuner som har en uppsökande verksamhet till personer med psykisk funktionsnedsättning – och här är Kävlinge en av dem. Mycket bra och viktigt.

En intressant punkt som står ut är också att enskilda utförare i jämförelse med kommunala utförare får bättre resultat i hela 21 av de 26 områdena som jämförs. I vissa fall är de enskilda utförarna betydligt bättre. Entreprenad=god kvalité och ger oss ytterligare styrka i att det är rätt att låta en enskild utövare driva vårt nya LSS-boende.

Hur har vi kommit hit? Med tydliga mål, tydliga direktiv ja helt enkelt en tydlig politik.  Men framförallt med en fantastisk och engagerad personal som varje dag jobbar med våra brukare för att ge dem ett självständigt och innehållsrikt liv. Stort tack!

Vill ni läsa mer så gå in på kommunens hemsida www.kavlinge.se eller på socialstyrelsens hemsida.

Socialdemokraternas vänstersväng som saknar verklighetsförankring

Den 16 maj kunde vi läsa en intervju med socialdemokraternas toppkandidat  Catrin Tufvesson  – en intervju som gav många svar.

  1. Socialdemokraterna tar en tydlig vänstersväng.
  2. Socialdemokraterna har ingen förankring i sina löfte i förhållande till hur verkligheten ser ut.
  3. Socialdemokraterna har ingen finansiering av sina ”löften”.

Men vad som oroar mest är att Catrin Tufvesson inte en enda gång i intervjun nämner våra invånare och våra brukare i verksamheterna. Inte med ett ord nämner hon kvalité, brukarinflytande, medborgardialog, effektivitet eller utveckling.

Vänstersväng?
Catrin Tuvfesson talar om rätt till heltid, om att delade turer ska försvinna, om praktikplatser för unga och om att entreprenörer inte ska finnas i verksamheten – allt ska drivas i kommunal regi.

Om Catrin hade varit aktiv i politiken de senaste åren hade hon vetat att det finns en utredning på rätt till heltid och delade turer. I den utredningen frågade man all personal om hur mycket och på vilket sätt personalen ville arbeta. Vi såg då att många var positiva till delade turer och att en del önskade heltid. Många önskade dock fortfarande kunna arbeta deltid. Efter detta lades direktivet att arbeta om vikariebanken. Målet var att erbjuda den tjänstgöringsgrad som personalen önskar.

Om delade turer helt ska försvinna måste personalen vara beredd på att arbeta på andra arbetsplatser. På en del boende är brukarna nämligen på sitt arbete under dagtid, och då finns det ingen anledning till att ha full bemanning. På detta svarade personalen ”nej, vi har hellre delade turer”. Förvaltningen har dock arbetat med att minska detta till en så liten del som möjligt. I hemvården finns det bara delade turer på helgen och på handikapp på vardagar.

Som vanligt förenklar Socialdemokraterna sin omvärld och tror en hel del utan fakta.

Skötseln av gata/park i de västra delarna har gett bättre resultat till betydligt lägre pris sedan vi lade ut det på entreprenad. Denna entreprenad sparar 1,3 miljoner varje år. Det är så mycket mer den kommunens driftavdelning räknade ut att de behövde för att utföra uppdraget med den nya höjda ambitionsnivån. Kanske kommer även de östra delarna att läggas ut på entreprenad, hur mycket som sparas där vet vi inte ännu. Detta vill Catrin ta tillbaka i kommunal regi. Ska ambitionsnivån sänkas igen eller kommer Catrin att finansiera även detta med att plocka från plusresultatet? Ett plusresultat som behövs för att vi ska kunna bygga nya skolor, gator och torg.

Verklighetsförankring?
Det blir inte lite skrattretande när Catrin talar om utbyggnad av förskolor. Catrin vill inte hamna i den situation som Malmö befinner sig i. Är inte Socialdemokraterna medvetna om att vi inte har någon kö till våra förskolor idag? Att vi har tagit bort paviljonger för att barngrupperna minskat? Att vi byggt nya förskolor? Eller menar Socialdemokraterna att vi ska bygga och stå med tomma lokaler?

Catrin talar också om fler arbetstillfälle och praktikplatser för unga. Är det inte bättre att stimulera arbetsmarknaden så som Alliansen gör idag med lägre arbetsgivaravgift för unga? Då får de unga ett faktiskt jobb! I vår kommun ser vi att vi har 8 miljoner i lägre arbetsgivaravgifter just eftersom vi anställer många unga i våra verksamheter. Praktikplatser stavar vi YA-arbeten – en mer stabil väg att gå än en praktikplats. YA-arbeten kombinerar nämligen utbildning och praktik.

Möjlighet att komplettera på komvux? Vi har en utmärkt verksamhet i Lärcentrum – de gör ett fantastiskt arbete. Här finns alla möjligheter redan idag att komplettera för de unga som så behöver.

I kommunen har vi ett väl fungerande program för kompetenshöjning av våra anställda. Ett program där våra anställda kan validera sina kunskaper och få en yrkestitel. Genom det därmed i förläningen också höjd lön. Något som Socialdemokraterna och Catrin inte nämner eller funderar på. Vet de om det?

Hyresrätter? Ja, vi arbetar intensivt på att få igång Midroc-området, en helt ny stadsdel i Kävlinge. Var annars kan vi bygga? Ett exempel är Folketspark i Löddeköpinge, men där har inte Socialdemokraterna lämnat klart besked. Vi moderater kan tänka oss en utbyggnad, men i mindre skala än det som än så länge legat på bordet. Viktigt att det görs i samspråk med berörda grannar. En lokal för dansföreningen Swing It måste också få en lösning först.
Var annars äger det kommunala bostadsbolaget mark? För vi antar att det är KKB Catrin refererar till?

För det kan väl inte vara så att man är inom byggbranschen är positiv till entreprenörer och den fria marknaden? Visserligen gäller det ju inte vård och omsorg, så varför inte?

Finansiering?
Det enda Catrin Tufvesson nämner i finansiering är att hon inte ser att vi ska behöva höja skatten. Eftersom ”kommunen gått med stort överskott”. Om Catrin och hennes kamrater i socialdemokraterna hade varit mer aktiva i budgetprocessen hade de sett att åren framöver blir tuffa. Bland annat på grund av utjämningssystemet kommer kommunens överskott bli betydligt lägre. Man kan inte finansiera tankar framåt med dåtida medel. Men vi har visserligen gång på gång, i kommunfullmäktige, sett att kunskaper i ekonomi är oroväckande bristfälliga hos de Socialdemokratiska ledamöterna.

Det investeras just nu i byggnationen av Nyvångsskolan och av utvecklingen av en ny stadsdel i Kävlinge. Men det kanske är bättre att inte göra det och att ge heltid till de personer som vi redan arbetar med att erbjuda heltid? Eller att bygga en ny förskola?

En sak som brukar nämnas är varför utfallet de senaste åren alltid varit högre än budget. D.v.s vinsten för kommunen har alltid blivit mer än tänkt. Det finns framförallt två orsaker till detta.

  1. Kävlinge har sparat ca: 8 miljoner årligen på grund av den lägre arbetsgivaravgiften vi får på alla våra ungdomar vi har anställt. Något som Socialdemokraterna vill ta bort. Denna summa har inte varit med i prognoserna eftersom den varit osäker.
  2. De senaste åren har kommunen också fått tilllbaka på sin försäkringspremie. De s.k AFA pengarna. Summan av dessa får vi veta först på hösten och beloppet är helt okänt i förväg. Därför finns inte heller dessa med i budgeten. Vi kan inte ta med gissningar i en budget. 2015 blir antagligen sista året dessa pengar utbetalas.

Vi har också sett att vi genom att lägga ut en del på entreprenad har vi mer effektivt använt skattepengar. Detta vill Socialdemokraterna i Kävlinge också riva upp. Varför ska vi tillåta kommunen att göra något dyrare och sämre när ett privat företag kan göra det billigare och bättre är ju en stor fråga?

Hade Catrin satt sig in mer i kommunens åtagande framåt hade hon vetat att vi kommer behöva låna pengar till en del framtida investeringar. Ett exempel är Lommabanan där vi i slutet av 2015 kommer behöva extern finansiering.. De överskott som Catrin refererar till hade behövt vara betydligt större för att räcka till framtida investeringar.

Catrin verkar dessutom inte ha pratat med sin grupp. I kommunfullmäktige i april stod ledamöterna och lovade en skattehöjning på 50 öre. En höjning som definitivt behövs om de ska finansiera de socialdemokratiska ”löftena”.

För dig som inte tycker detta är vettigt finns det ett alternativ och det är alliansen. Vi arbetar med dig i fokus, dig som invånare, din frihet, dina val och att dina skattepengar används på det effektivaste sättet. Vi ser till vad du behöver och allt vi gör ska göras till en bra kvalité. Sedan 2006 har vi systematiskt förbättrat Kävlinge kommun på punkt efter punkt. Vi gör ett bra Kävlinge ännu Bättre!

Pia, Johan, Annsofie, Thomas & Leif

Attefallshusen och andra förändringar i PBL

Den nya PBL (Plan och Bygglagen) är bara 2 år gammal, men förslag finns för en översyn. Det ser just nu onekligen ut som att det kommer att gå igenom den omröstning som hålls den 4:e juni. OM så är fallet kommer de i drift 2:e juli.

Av alla de förslag som finns är det väl främst de utökade bygglovsbefrielserna som rönt störst mediala intresse.

Det är värt att notera att bygglovsbefriat inte alltid betyder att det är fritt fram att bygga. Det skall mer tolkas som att de bygglovsbefriade delarna inte prövas mot detaljplanen. Ibland krävs både bygganmälan och startbesked.

D.v.s även om detaljplanen inte medger takkupor, kan man genom nedanstående bygga 1-2 stycken ändå.

Så vad är det då som ligger i luften …

Friggebodar

Dessa är som vanligt. Du får bygga flera friggebodar bara de totalt är max 15 kvm. De får inte byggas närmare än 4.5 m till grannen utan dennes lov.

Friggeboden kräver ingen bygganmälan.

Skärmtak

Du får fortsättningsvis också bygga ett eller flera skärmtak på totalt 15 kvm. Plank och murar kring en uteplats får vara max 1.80 m högt utan bygglov.

Skärmtak kräver ingen bygganmälan.

Takkupor

Du får bygga 1-2 takkupor utan bygglov.

Inte heller dessa kräver bygganmälan. Detta eftersom de inte ändrar bärighet i konstruktionen.

Attefallshus

Attefallshusen är ett boningshus med vanlig standard på max 25 kvm. Det går bra att bygga flera, men totalt max 25 kvm byggyta. Högsta nockhöjd är 4.0 m, men platt tak är helt ok.

Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.

Även källare är tillåten, så där kan det bli ytterligare 25 kvm.

Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.

Ett krav för att få bygga ett Attefallshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten, som har bygglov.

Även om husen är bygglovsbefriade så krävs en bygganmälan och ett startbesked. Att börja bygga utan startbesked är dyrbart.

Bygganmälan krävs för att kommunen prövar möjligheten mot konstruktion, brandskydd och om det finns något riksintresse som stoppar. Även strandskydd måste tas beaktas.

Tillbyggnad

Den sista nyheten är att det är bygglovsbefriat att göra en tillbyggnad till befintligt boningshus på maximalt 15kvm bruttoyta. Notera att för tillbyggnaden anges bruttoyta. Så om tillbyggnaden är på två våningar blir det 7.5kvm per våning.

Även tillbyggnaden kräver bygganmälan och startbesked.

Finja tomten i Lilla Harrie

Under flera år har en fastighet ute i Lilla Harrie stått tom och övergiven. Jag och Pia träffade i förra veckan företrädare från Finja ute vid tomten för en rundvandring och diskussion om vad vi skall göra.

Vi är nu helt överens med Finja om vad som behöver göras. Samt vilka steg som skall tas för att ersätta denna ödetomt med nya hus och nya invånare till Lilla Harrie.

Nästa steg är att diskutera med övriga intressenter.

2014-04-29 09.24.08

Förhalningstekniker, slöseri med skattepengar och ideologi

Annsofie_på_mlogga

På kvällens kommunfullmäktige togs efter en stundtals hätsk debatt beslutet att återremittera  ärendet om att upphandla driften av vårt nya LSS-boende. Skälet för återremissen var krystat – först ville man inte ange något skäl alls och sedan så sades ”ok, om ni tvunget vill ha något så får ni ha med om insyn och anmälningsplikt”. En återremiss kräver alltid en motivering.

Varför återremiss? Socialdemokraterna hade  i både socialnämnden och kommunstyrelsen begärt avslag, men nu ändrades det till återremiss. Varför? Jo, det är ett sätt att förhala beslutet som de i slutändan vet att det finns en majoritet för.  Jag inbillar mig inte på något sätt att socialdemokraterna kommer att yrka bifall när vi har kompletterat ärendet och tar upp det på nytt för behandling. Återremissen är enbart ett sätt att missbruka kommunallagen, slösa med skattepengar och med administrationens resurser.  Det är tydligt att för socialdemokraterna är det viktigaste att ha många kommunalanställda och inte en effektiv och högkvalitativ verksamhet.

Vad är grunden? – ja, ideologi var ett ledord i debatten. Socialdemokraterna sätter ett likhetstecken mellan kvalité och kommunal regi. Inget som har med vård, omsorg, utbildning  får drivas på annat sätt. Strunta i om det är effektivare, bättre eller efterfrågat. Alla företagare är kapitalister som skor sig på skattebetalarnas bekostnad enligt socialdemokraterna i Kävlinge. Eller, ja, man är ju inte emot företagare som så, de får bara inte gå med vinst eller konkurrera med kommunala verksamheter.

Idag pratade vi om upphandling av gruppbostad inom LSS, dvs  ett boende för funktionshindrade personer i olika åldrar som behöver stöd i sin vardag. Det hade då varit klädsamt om socialdemokraterna hade talat om just de funktionshindrade och inte hela tiden refererat till sjukdom, sjukhus,  pensionärsföreningar och äldreomsorg. Det är inte bara felaktigt  utan också förnedrande.  Våra brukare har en problematik kring sina funktionshinder, men de är inte sjuka eller åldrande.  Alla människor – ALLA –  ska banne mig få vara som de är och vi måste utgå från vad de kan och och inte klappa någon på huvudet och tala om dem som om de är sjuka eller som om det är något fel på dem.

Vi behöver sätta våra brukare i centrum där de får det liv de vill ha och förtjänar, vi behöver mångfald i Kävlinge, vi behöver fler företagare som utför tjänster och som anställer och vi behöver sund konkurrens i våra verksamheter.  Vi behöver inte politiker som slösar skattepengar, som förhalar och som hindrar utvecklingen.

Det som händer nu är att ärendet tas upp igen på nästa socialnämnd, sedan går det till kommunstyrelsen för att sedan behandlas i kommunfullmäktige. Det går inte att  göra en minioritetsåterremiss igen. Alliansen är enig och vi har majoritet, alltså kommer detta att röstas igenom – med värdefull tid förlorad. Slöseri, slöseri, slöseri…

 

Bidrag till Skånes Djurpark

 

varg_jl_600

Länsstyrelsen och Kommunförbundet Skåne har vädjat till skånes kommuner att lämna bidrag till Skånes Djurpark. En krona per kommuninvånare skulle räcka till fortsatt drift.

Kommuner kan lämna bidrag till turistanläggningar i andra kommuner om kommunen har ekonomisk nytta av bidraget och anläggningen inte ligger för långt bort.

Hur jag än resonerar kan jag inte se att Kävlinge kommuns invånare har ekonomisk nytta av ett bidrag till Skånes djurpark.

Vi har löst problemet med att ge 30000kr till bildnings och socialförvaltningen. Rätt använt kommer större delen av bidraget att gå till Skånes Djurpark. Handikappomsorgen har egna bussar så där blir inga resekostnader.

En personlig reflektion är att om landshövdingen hade använt lika mycket energi till att få igång bostadsbyggandet i Skåne som hon lagt på Skånes Djurpark så hade Skånes utveckling varit betydligt mer positiv.

Invigning av Lilla kulturhuset

I dag invigde vi Lilla kulturhuset på Mejerigränd.

10355520_236334113234280_8896668232212906699_o

6058a576de-1016483_10203681026845461_264244699_n

Varför heter det Mejerigränd? Därför att en gång låg där ett andelsmejeri. Varje ort av storlek hade ett sådant. Det blev sen Föreningsbanken, som flyttade och byggnaden nu är riven.

Jag minns ett enormt magnoliaträd som stod utanför. Tyvärr fick det offras, för att bygga bostäderna som nu finns där.

Fastigheten, som vi nu ska inviga, byggdes på 40-talet, och har inrymt flera verksamheter.

Då fanns det redan ett hus på platsen, som revs och gav plats till det hus som finns idag. Det byggdes som förråd och stall. Sedan blev det Berggrens tryckeri.

Efter det kom Mickes golv. Mickes golv var de som höjde taket i den lilla delen för att få plats med mattorna.

Senaste verksamheten var Ballong och Äventyr.

Kävlinge kommun köpte fastigheten för att riva en utbyggnad på baksidan, och göra en mer tilltalande undergång under järnvägen. Tanken var sen att sälja resten. Nu blev det inte så. En del var att vi fick dåliga bud. Sen var det också tanken på att fastigheten ligger bra till och kan användas till många ändamål.

Det har varit mycket diskussioner, men nu har vi enats om ett litet kulturhus.

Huset kommer att bli en tillgång för Kävlinges föreningar och till glädje för alla kävlingebor.

Snart är Midroc-avtalet klart!

644x429(ByMaxScale_TopLeft_Transparent_True_True_Undefined)-2

I onsdags hade vi ett avstämningsmöte med tjänstemännen om förhandlingarna med Midroc. De förs i positiv anda och vi hoppas ha ett avtal klart innan sommaren.

Det handlar naturligtvis om kostnader, men det finns många andra delar i förhandlingarna. Vi ska bygga en helt ny stadsdel med upp till 3000 nya invånare. Ett sådant avtal är både omfattande och juridiskt komplicerat.

Detaljplanen är i princip klar och ska slutligen antas i kommunfullmäktige tillsammans med exploateringsavtalet.

Fungerar allt som planerat är avtalet snart klart och rivningen kan starta i sommar.

 

Konkurrensutsättningen fördröjs efter överklagan

Johan_med_mlogga_640På senaste fullmäktige togs beslutet att konkurrensutsätta skötseln av gator och grönytor i de östra delarna. Beslutet fattades efter att ha återremitterats från föregående möte som följd av att Socialdemokraterna vill ha en uppföljning av entreprenaden i de västra delarna som beslutsunderlag.

Uppföljningen presenterades och fullmäktige biföll tekniska nämndens förslag till konkurrensutsättning utan någon egentlig debatt. Larserik Johansson konstaterade bara att alla känner till Socialdemokraternas uppfattning i frågan och därför yrkade han på avslag. Mer debatt än så blev det inte.

Anledningen var enkel…Larserik och övriga socialdemokrater visste att de skulle förlora och hade redan bestämt sig för att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. I överklagandet hänvisar de bla annat till att uppföljningen var ett hastverk och en partsinlaga från de kommunala tjänstemännen.

Dessutom åberopade de som argument att enligt kommunens konkurransutsättningspolicy ska den egna verksamheten ges möjlighet att avge ett anbud. Vi har, precis som förra gången, valt att betrakta nuvarande kostnadsnivå för vår egen driftavdelning utgöra deras anbud. Men detta tycker inte Larserik räcker, utan tycker att den egna verksamheten ska sätta sig ner och räkna fram ett anbud. Jag undrar bara hur detta skulle kunna ge något annat resultat än den kostnad vi har idag. Skulle vår egen drift avdelning plötsligt komma fram till att de kan göra jobbet mera effektivt? Det skulle i så fall innebära att avdelningen inte idag är så effektiva de borde vara. Är det möjligen det Larserik menar…att killarna och tjejerna på centralförrådet går och drar benen efter sig och plötsligt kan bli effektivare. Det är inte min uppfattning.

Dessutom visade sig vid förra upphandlingen, i de västra delarna, att medelvärdet av inkomna anbud var ganska exakt detsamma som kostnaden i egen regi. Med andra ord var vår egen driftavdelning varken effektivare eller mindre effektiv än den samlade marknaden som lämnade anbud.

Det kom inga synpunkter från Socialdemokraterna i fullmäktige om att uppföljningen skulle vara en partsinlaga, att den var ett hastverk eller att beslutet stred mot ett tidigare fullmäktigebeslut. Istället för att ta denna debatt i fullmäktige väljer nu Socialdemokraterna att överklaga.

Kommunala beslut kan överklagas om beslutet är i strid med lagen eller om man som kommuninvånare drabbas av beslutet. Inget av det Larserik anför i överklagandet är i strid med lagstiftningen och en konkurrensutsättning kommer inte att negativt påverka Larserik som kommuninvånare. Överklagandet verkar bara vara till för att fördröja processen.